FANDOM


Gerdar je obrovské území, jemuž formálně vládne gerdarský král. Skládá se však z mnoha a mnoha oblastí, které si fakticky vládnou samy či v nich nevládne nikdo. Tvoří většinu známého světa.

Nízká míra centralizace, geografická i kulturní rozmanitost a relativní izolace jednotlivých oblastí zapříčiňují, že svět není apriori propojen politicky či geograficky, ale spíše skrze sociální a organizační vazby, vyprávěné příběhy a osobní vztahy.

Neherní poznámka: V zájmu dostatečně velkého prostoru pro fantazii jednotlivých PJů neexistuje (a ani nebude existovat) ucelená mapa, avšak jednotlivá území a města lze zasadit alespoň do "mentální mapy", kterou se PJové mohou a nemusí řídit (viz záložka Místopis Gerdaru).

Politická správa kontinentu

Gerdaru formálně vládne gerdarský král, avšak plošně je jeho moc spíše symbolická. Základnou jeho moci je lidská civilizace a síť lidských měst, především hlavní město.

Centrální královská moc se obecně o problémy kontinentu nezajímá, avšak pokud cíleně využije svůj vliv či vojenskou sílu, nemůže se jí nic rovnat. Většina lokálních vládců má fakticky plnou nadvládu nad svým územím, gerdarskému králi jsou povinni se podřídit pouze na přímý rozkaz či žádost. Většina obyvatel Gerdaru spjatých s lidskou civilizací vnímá stávající systém jako samozřejmý a přirozený.

Bezpečnost je ve městech zpravidla zajišťována městskou stráží, ve vesnicích místní domobranou. Cesty hlídané nebývají, karavany si většinou najímají žoldáky.

Podrobnější informace o politických a společenských poměrech ve známých oblastech a sídlech viz záložka Místopis Gerdaru: Oblasti a území, Města, Vesnice a Místa.

Rasové složení

Gerdar je primárně osídlen lidmi. Druhou nejrozšířenější rasou jsou elfové, běžní jsou také barbaři, trpaslíci, hobiti, kudůci a krollové: ti všichni se řadí mezi tzv. hlavní rasy. Velice rozšířenou rasou jsou také skřeti a jim příbuzné druhy. Ostatní inteligentní rasy zpravidla žijí na izolovaných místech a jsou vzácné. Ty tato encyklopedie označuje jako tzv. vedlejší rasy.

V Gerdaru všeobecně funguje vysoká míra rasové tolerance, avšak na lokální či osobní úrovni se může projevit i nesnášenlivost. Všechny rasy svorně nenávidí skřety.

Hlavní rasy

  • Lidé jsou dominantní rasou Gerdaru, jejich civilizace tvoří hlavní kulturní proud a určuje způsob života ve velkých městech. Lidé mluví primárně obecnou řečí.
  • Elfové jsou druhou nejrozšířenější rasou v Gerdaru. Běžně žijí mezi lidmi, avšak mají i svá vlastní (zpravidla lesní) sídla a říše. Jejich rodným jazykem je elfština.
  • Barbaři žijí převážně v horských osadách a na chladnějším severu, ale mohou se objevit i ve městech, často jako žoldáci. Jejich rodným jazykem je barbarština, kterou se jistý učenec pokusil zpracovat do slovníku barbarštiny.
  • Trpaslíci jsou spojení s horami a podzemím, žijí v kamenných sídlech. Jejich rodným jazykem je trpasličtina.
  • Hobiti běžně žijí v lidských městech, případné osady v úrodných údolích mají charakter shluku komfortních nor. Hobiti mluví obecnou řečí.
  • Kudůci jsou nejméně rozšířenou z hlavních ras. Většinou žijí v lidských městech, někdy ve vlastních kamenných domech. Většinou mluví obecnou řečí.
  • Krollové jsou divokou a poměrně primitivní rasou žijící v jednoduchých osadách daleko od civilizace. Pokud se objeví ve městě, zpravidla jde o žoldáky. Krollové mluví krollštinou, která se řadí mezi tzv. ostatní jazyky.

Vedlejší rasy

  • Skřeti a jim příbuzné rasy žijí zcela mimo gerdarský společenský systém. Jsou primárně zlí, smyslem jejich života je konflikt a honba za kořistí. Nenávidí všechny hlavní rasy, což platí i naopak: například na rozdíl od krolla se skřet nikdy nestane žoldákem ve službách nějaké oficiální moci. Skřeti se zpravidla sdružují do bojovných kmenů a skupin, hojně se objevují na opuštěných a divokých místech, často se přesunují. Jejich rodným jazykem je skřetština, která se řadí mezi tzv. ostatní jazyky.

Kulturní poměry

Gerdar tvoří rozmanitá směs různých kultur, přičemž dominantním proudem je lidská civilizace. Jejím hlavním rysem je síť velkých kamenných měst, zpravidla opevněných a propojených sjízdnými cestami, na niž je navázán venkov. Základním motivem činnosti lidské civilizace je obchod, expanze a touha po moci, avšak není to pevným pravidlem, stejně jako jiné možné charakteristiky ostatních kulturních proudů.

Hlavním dorozumívacím jazykem je obecná řeč a z ní odvozená abeceda.

Mezi příslušníky lidské civilizace panuje vysoká míra gramotnosti. Ta klesá s rostoucí vzdáleností od městských center.

Cestování je společensky akceptované, avšak obtížné a nebezpečné, proto většina obyvatel Gerdaru žije na jednom místě a nemá větší povědomí o okolním světě. Hlavním jízdním zvířetem je kůň, hlavním způsobem přepravy jsou velké karavany. Rozšířená je i lodní doprava, především na moři a velkých řekách. Vzácně se lze setkat i s jistými formami vzdušné dopravy, především prostřednictvím leteckých zvířat.

Magie (konkrétně kouzelnická magie) je taktéž společensky akceptovaná a ve velkých městech tvoří důležitou složku mocenské sféry. Na venkově je na ni však často pohlíženo s nedůvěrou – zde je naopak lépe přijímána přírodní magie.

Náboženské poměry

Gerdar nemá žádné oficiální náboženství a formálně na jeho území platí svoboda vyznání. Víra většiny obyvatel je silně spjatá s konkrétním místem pobytu, univerzalistická náboženství se nikdy příliš neuchytila.

Více informací o jednotlivých náboženstvích viz náboženství v Gerdaru.

 Autor a správce

Stránku spravuje PJ Wolffram - vychází z archivů RS pojednávajících o světě Gerdaru

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.