Popis

Přístavní město, ležící v deltě řeky v nevelké pobřežní rovině, která je obklopena nízkou pahorkatinou v jejíž centru se nachází jezero Rhun. Leží v Ziraské zátoce na jižní straně ostrova Ruel. Město se v poslední době rozvíjí a roste ze zámořského obchodu s východními zeměmi. Město je obehnané kamennými hradbami a na jeho severním konci je hraběcí tvrz.

Obyvatelstvo

Převládající rasou jsou Lidé, ostatní rasy jsou zastoupené v malém počtu a tvoří celkově 14-15% obyvatel města. Město má v této chvíli 421 domů, jednu modlitebnu (mravokárci) a hraběcí tvrz.

Politické zřízení

Pánem nad městem i ostrovem je Zirazský hrabě, jemuž je podřízena i obec Ruel na několik málo dvorů a vesnic na pobřeží i ve vnitrozemí. Správu nad Zirasem už před pár desítkami let získala pod sebe Správní rada. Osm významných obyvatel města, které do funkce nevolí měšťané, ale šlechtic, původní pán města. Za zmínku stojí, že hrabě je elf, což této menšině v Zirasu dává jakousi míru ochrany.

Obchod a hospodářství

Město žije především z rybolovu a zámořského obchodu. Rybolov je zde nejrozvinutějším hospodářským odvětvím a věnuje se mu převážná část obyvatel města. Další část se věnuje zpracování ryb a obchodu s nimi. Dalšími již méně podstatnými odvětvími jsou: sběr vzácných bylin, lov zvěře a částečně pěstování a obchod s obilím.

Zákon a pořádek

Radní rozhodují o důležitých věcech ve městě, dohlížejí na pořádek a jsou také zodpovědní za hospodaření města, včetně královských daní. Když je někdo dosazen coby radní, je to post doživotní. Pokud se tedy někdo znelíbí je funkce zbaven na popravišti. Tím se má zajistit i to, že jejich vláda bude spravedlivá.

Zákony, které tu platí se zakládají na původních, kdy město bylo pod opatrovnictvím šlechty. Při změně správcovství však byly pozměněny a jsou nyní dost tvrdé. Za krádež je zloději nekompromisně sťata ruka, za napadení je dle soudcova výměru vykonán trest rákoskou, a za zabití nebo vraždu je trest nejvyšší. Za podvody pak přichází podvodník o půlku svého majetku, který připadne městu. Tresty budí respekt vůči zákonu, ale naštěstí nemůžou být tak snadno zneužity. Každý prohřešek řeší soudce, který i vyměří trest.

Na pořádek dohlíží i menší královská armáda. Dělí se na dvě větší složky, a to na městské stráže a pak ještě na obránce ostrova. Už podle toho je jasné, co má která za úkol.

POZOR: Na závěr důležité upozornění, kouzlit se na území města nesmí STEJNĚ JAKO NA ÚZEMÍ CELÉHO OSTROVA, trestem může být týden v hladomorně, výprask, ale i smrt...

Náboženství a sekty

Mravokárci jsou malou sektou, která se zaměřuje především na nepsané zákony ohledně mravnosti. Nemohou sice trestat ty, kteří se prohřešují proti jejich kázání, protože ze zákona na to právo nemají, ale umí pořádně ztrpčit život svými intrikami. Mravokárce jde snadno poznat, většinou si na každém najdou něco, co by mu vytkli. Tato víra se zabývá především kritikou společenských vztahů. Jejími stoupenci mohou být kterékoliv rasy.

Má se obecně za to, že Páni Děsu jsou spíše mýtická společnost. Vždyť kdo by otevřeně vyznával zlo, a pokud by skutečně byli, těžko by unikli spravedlnosti. Ale existují povídačky, že tato společnost má cosi se Studnou úsvitu, že z ní dokonce čerpají energii, dokonce se tvrdí, že ovládají temná kouzla. Což je samozřejmě zakázané. Taky je jim přičítáno, že probouzejí mrtvé či poroučejí zrůdám ze Studny útisku, ale takové báchorky snad nikdo nebere moc vážně, kdyby ano, těžko by mohli Zirasští v noci spát.

A pak je tu i skupina Věřících, to jsou ti, kteří každému jevu přisuzují boha s vlastním jménem. Tahle víra je zřejmě nejstarší a hned po králi je nejrozšířenější. Jejími zastánci jsou především nelidští obyvatelé jako jsou barbaři, krollové, trpaslíci a elfové... jednotlivá jejich božstva se vzájemně liší.

Ostatní

Nynější složení Správní rady města:

Soudce Fajnar - Říká se o něm, že je spravedlivý a neúplatný. Je jedním z radních. Elf.

Dante - Obchodník, který má pod palcem dovoz zboží. Je radním, a jako většina je člověk

Donovan Vani - Významný umělec, básník, těšící se oblibě hraběte. Fandu - Záhadná postava, člověk, radní. Byl dosazen hrabětem, ačkoliv nikdo neví proč a čím se zabývá.

Gardané - Jediná žena v radě, jejím posláním je stíhat zločiny spojené s kouzlením.

Dameš - Podivín, který málokdy vyleze z domu. Platí si ochranku, kdykoliv se musí přesunout na jednání rady, jejímž členem je zatím rátkou dobu, je to totiž hobit.

Adam Písař - Mladý učenec, který se stal radním čerstvě po smrti jednoho ze starších.

Dagard - Lučištník, patří pod Obránce ostrova, a je jejich zástupcem v radě.

 Autor a správce

Stránku spravuje RS Sandra Divoká - pro zapojení přístavního města do svého Q či příběhu v rámci IF ji kontaktujte přes PM (soukromou zprávu) na portále IF

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.