Trpaslíci z Karak Dammaz

Je cech trpasličích zabíječů, z nichž mnozí byli vysláni z pevnosti Karak Kadrin do pevnosti Karak Dammaz jež v obecné řeči znamená Věčná zášť. V čele s Morgrimem Grimnirssonem hledají zabíječi slavnou smrt se silnou příšerou, aby zvěčnili svá jména a byli opěvováni bardy v trpasličích síních. Velkým a nekonečným úkolem trpaslíků je držet na uzdě hordy chaosu jež se snaží dostat na zemský povrch skrz portál, který se nachází poblíž této pevnosti.

Úvodní stánka.jpg

Jedná se o dobře fungující cech (úroveň 3)

Cechmistr se nazývá Nositel zášti cechu. Držitelem tohoto titulu je Morgrim Grimnirsson.

Charakteristika

Po mnohých trápeních, jež zažil tento kontinent prošel trpasličí národ hrdě se vzpřímenou hlavou. Poučen z velkých ztrát se obrnil a vycvičil k dokonalosti v boji s čímkoli co by se jim mohlo postavit. Když se v údolí Smrti před věky při velkém zemětřesení odkryl průchod do jiného světa, trpaslíci již poznali hrozbu, kterou tento portál mohl způsobit, a proto vynaložili veškeré své umění a síly, aby zabránili úniku stvůr na tento svět. Zbudovali pevnost Karak Dammaz, která měla neustále vysílat vojska k obraně portálu. Bylo však důležité zajistit bezprostřední blízkost oné brány. Neúnavná píle trpasličích řemeslníků přinesla své ovoce.  Tlustá zeď a za ní vybudovaná pevnost gathol Bran z nejtvrdšího kamene vyzděná a vyztužená pevným kovem, trpaslíky nazývaným Gromril, jistí již po mnoho let nechtěné návštěvníky Gerdaru v šachu. Čas se ale podepsal především na úbytku místních válečníků a dobrovolníků. Morgim a jeho cech zabíječů byli povoláni do pevnosti, aby nahradili padlé hrdiny a našli způsob, jak tuto bránu zničit.

Portál chaosu.jpg

Zabíječi

Zabíječi jsou trpaslíci, kteří nějakým způsobem ztratili všechno, pro co dříve žili. Mnozí z nich byli vyděděni ze svých klanů a vyhnáni z pevnostních měst kvůli nějakému těžkému zločinu neshodujícím se zákony. Aby očistili svoji pověst putují po světě a hledají udatnou smrt se silnou příšerou. Jiní pak přišli o svůj domov, přátele nebo klan řáděním hordami chaosu a z velké nenávisti a touhy po pomstě složili stejný slib. Jedinci a skupiny se neorganizovaně potulovali po celém Gerdaru až do určité doby velkého sjednocení.

Velké sjednocení zabíječů začíná u krále Baragora Železopěsti, který utrpěl strašlivou ztrátu, která ho donutila složit slib zabíječů. Jeho dcera totiž byla zabita drakem Sladrakem při cestě za jejím nastávajícím, synem velekrále Karaz-a-Karaku.

Byl však rozpolcen mezi své dva sliby, přísahu zabijáka hledat smrt a přísahu krále dohlížet a chránit svůj lid. Nalezl však způsob, jak splnit obě dvě přísahy. Založil Grimnirův chrám, kde shromažďoval dosud roztroušené skupiny zabíječů z celé trpasličí říše.

Současný král je Ungrim Železopěst, který nese slib zabíječe, který nebyl naplněn jeho předky. Putuje se svým vojskem zabíječů tam kde je třeba veliké síly pro zastavení zla a zároveň chrání své sídlo v Karaz-a-Karaku. On také vyslal Morgrima Grimnirssona se skupinou zabíječů, aby posílili vojsko v Karak Dammaz.

Tradice zášti


Každý král a správce pevnosti vlastní knihu nenávisti. V ní jsou pečlivě zapisovány všechny křivdy a provinění spáchané na trpasličím národě a provinění jedinců i klanů mezi sebou. Všechno je zapisováno učenými pány zášti do spisů a kronik. Drobné rozepře řeší pouze klany mezi sebou zaznamenány na kamenných deskách. To se děje proto aby křivdy spáchané před věky nikdy nebyly zapomenuty.

Největší křivdy bývají zapisovány v den nenávisti do největší kroniky Dammaz kron v Karaz-a-Karaku. V ten den jsou také ničeny záznamy vyřešených záští. Lze toho dosáhnout buď naplněním zášti – smrtí pachatele anebo odčiněním křivdy – uložení trestu, hmotným odškodněním nebo omluvou. Když se táhne do boje proti nepříteli, tak je Dammaz kron předčítána trpasličí armádě. Urážky a křivdy minulých věků jsou schopny trpaslíky rozzuřit do bojového šílenství. Taková je moc této knihy.

Kniha zášti zároveň slouží téměř jako kronika. Charakter spisů připomíná prosté historické záznamy někdy se tam naopak objevují složité příběhy a v některých případech i veršované básně.

Proto je důležité si trpaslíky nerozhněvat, neboť jejich nenávist může přesahovat staletí.

Geografické umístění cechu a popis pevnosti

Karak Dammaz a Abolinar1.jpg

Již z dálky meghetova údolí je vidět, jak se na štítu hory mezi gorbadskými pahorky rýsuje do skalní stěny vytesané průčelí pevnosti. Karak Dammaz leží v horách nad městem Abolinar. Tento horský klenot je vybudován v dolině obklopený ze všech stran skalními stěnami. Jediná jihozápadní strana je obehnána tlustou zdí z kvádrů místního masivu. Příchozí vždy vítají dvě majestátné postavy prvních dvou správců pevnosti pečlivě opracovaných z bílého mramoru stojících po obou stranách vstupní brány. Horské město před samotnou pevností obývá řídké množství místních, proto i mnoho tamních domů zeje prázdnotou. Domy jsou vystavěné z kamenných kvádrů pečlivě otesaných s plochými střechami svažovaných do doliny mezi horami. Jsou kaskádovitě naskládané v terasách po úbočí hor z jihovýchodu a severozápadu. V dolině je náměstíčko jejíž střed zdobí velká socha trpasličího praotce Grimnira. Zdobené tesané průčelí do skály vyobrazuje znak dvou zkřížených palic a trpasličí válečné masky uprostřed. Tímto znakem se také trpasličí pevnost pyšní ve světě.

Karak Dammaz.jpg

Vstup do hory zajišťuje pevná brána, která otevírá příchozím velký vnitřní prostor připomínající rozložitý jeskyní dóm. Prostor je rozdělen hlubokou propastí tvořící dva ostrovy spojené mocným kamenným mostem. Ten umožňuje návštěvníku vejít na náměstíčko obklopené několika kamennými domy a vstupy do dolů. Jako dominantou tvoří správcovo sídlo jakožto i prostor pro shromáždění, slavení a soud. Je však vidět pouze vystupující část z jeskynní stěny, sídlo pokračuje hlouběji. Skrývá tam velikou síň s několika jinými místnostmi náležejícími charakteru této budovy. Osvětlení dómu zajišťuje mohutný stalaktit, v kterém jsou vsazeny velké nažloutlé krystaly zářící téměř jako ve dne.

Nerostné bohatství nacházející se hluboko pod horami je provrtáno množstvím šachet s výtahy a štolami plnými kolejnic a vozíků. Surová ocel je dopravována do horní pevnosti, kde je mistry trpaslíky dále upravovaná a zušlechťovaná. Obchod s ocelí, kovářskými výrobky a drahými kameny se stal hlavní obživou místních obyvatel.

Trpaslíci se pramálo starají o dění kolem nich a zřídka se zapojují se do šarvátek okolních měst. To bývá pouze ve chvílích, kdy je ohrožena jejich čest a pověst nebo vyžaduje nutnost. V té chvíli se z trpaslíků stává nezadržitelný stroj na zabíjení. Převážná většina trpasličích válečníků je nyní posílána do gathol Bran, kde střeží portál chaosu.

Hrané questy v okolí pevnosti

Sluhové-chaosu-001.jpg

Sluhové chaosu (PJ - Dart Narder)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.